!!> Download ➽ Cucina Amore ➸ Author Fritzi Paul – Ormskirkremovals.co.uk


Cucina Amore L A E La Vita Von Der Liebe Zum Essen Und Der Liebe Zum Leben Nein, Mia Glaubt Nicht Mehr An Die Liebe Seit Einem Jahr Ist Ihr Freund Sebastian Fort Und Ihre Freude Am Essen Auch Nur Widerwillig L Sst Sie Sich Daher Auf Dem Flohmarkt Ein Handgeschriebenes Kochbuch Aufdr Ngen Neben Rezepten Finden Sich Darin Ber Hrende Liebesgeschichten Aus Einem Kleinen Neapolitanischen Bergdorf Mia Ist Fasziniert Wer Hat Dieses Buch Geschrieben Kurz Entschlossen Macht Sie Sich Auf Nach Italien An Der Sonnigen Amalfik Ste Und Unter Den Fittichen Von Mamma Rosa Erwacht Mias Hunger Auf Das Leben Doch Ist Sie Auch Bereit, Der Liebe Eine Zweite Chance Zu Geben


8 thoughts on “Cucina Amore

  1. says:

    L a e la vita Ksi ka Fritzi Paul to doskona a recepta na odstresowanie si po ci kim dniu, a ju z pewno ci po ca ym tygodniu pracy, obowi zk w, codziennego zamieszania, sza u i biegu Jest to raczej literatura kobieca, cho przyznam si szczerze e osobi cie strasznie nie lubi dzielenia ksi ek na te dla dzieci, doros ych, m odzie y, kobiet, dzieci, m drych czy g upich Mam takie my lenie, e ksi ki wpisuj si bardziej w nasze aktualne potrzeby i nie wstydz si wcale tego, e s takie momenty e mam ochot si gn po literatur kobiec Szczeg lnie przyjemnie czyta si tak ksi k je li wygra o si j w konkursie W tym miejscu k aniam si nisko Rega Nowo ci, bo to w a nie tam wygra em sw j egzemplarz.Jak od wiek w wiadomo przez o dek do serca i dlatego nie dziwi w og le e jedzenie i mi o to tematy, kt re cz sto wyst puj razem w literaturze czy w filmach Tak jest i w Kuchni mi o ci , zreszt tytu tej ksi ki nie pozostawia w tpliwo ci Mia to kobieta po przej ciach, zm czona, zapracowana, yj ca bez wi kszych emocji, schematycznie, praktycznie nawet je li chodzi o relacje z m czyznami Mieszka w Berlinie a w jej sercu jest jedynie miejsce dla jej przyjaci ki Tiny i jej ma ego synka Do czasu Ca t monotoni i bezcelowo rozwiewa pewnego razu poznany przez dziewcz ta sympatyczny sprzedawca na pchlim targu, kt ry okazuje si by rodowitym W ochem z Neapolu Ta niewinna znajomo ko czy si zaproszeniem na w osk eskapad dla ca ej tr jki Pobyt we W oszech oka e si dla Mii okazj nie tylko do oddechu, ale i do przewarto ciowania swego dotychczasowego ycia B dzie okazja zastanowi si nad sensem dokonywanych wybor w, pogodzi z nieodwracalnymi zmianami, od a owa straty, a wszystko po to eby pomy le o przysz o ci i zawalczy o w asne szcz cie.Mimo, e poruszane s tu wbrew pozorom tematy wa ne to ksi ka jest napisana w lu nym stylu i nie jest wymagaj ca Wszystko odbywa si w sprzyjaj cej atmosferze w oskiego wybrze a Akcja dzieje si w malowniczych klimatach ma ej miejscowo ci w pobli u Neapolu, a procesowi dojrzewania g wnej bohaterki towarzyszy b dzie jednocze nie zaznajamianie si jej z tajnikami w oskiej kuchni Jak si bowiem oka e jedzenie jest nie tylko okazj do zaspokojenia fizycznego g odu i ukontentowania kulinarnych gust w poprzez rozmaite wymy lne smaki Rozmaite potrawy i spos b ich przyrz dzenia jak r wnie ich podania stanowi tak e niejednokrotnie klucz do szcz cia, pomy lno ci i zaspokojenia potrzeb wy szych, w tym w a nie mi o ci Brzmi troch magicznie Jest w tym troch magii, ale jest i troch medycyny naturalnej , o czym przyjdzie wam si przekona z kart tej ksi ki Je li natomiast kto zapragnie sprawdzi zawart tu tre w praktyce to b dzie ku temu okazja gdy ksi ka zawiera r wnie przepisy na wi kszo potraw, kt re pojawi si w ramach kulinarnej edukacji g wnej bohaterki.Czyta em t ksi k podczas poniedzia ku, pocz tku tygodnia pracy, z padaj cym na zewn trz deszczem Za oknem szaro, buro, nieprzyjemnie, obowi zki wzywaj bezlito nieTym bardziej fajnie by o si zanurzy w tej lekturze i odda marzeniom zar wno o w oskich krajobrazach i pogodzie, wszystkich tych zach caj cych smakach, jak r wnie tych przyjaznych ludziach kt rzy przypominaj o zami owaniu do ycia Tak, e ten tego L a e la vita osinskipoludzku.blogspot.com


  2. says:

    Lepiej by samotnym ni otoczonym niew a ciwymi lud mi Nie, nie samotnym Samym A to du a r nica Moja opinia Wyobra sobie, e po dobrze nakrapianej imprezie budzisz si na dachu, w nowym dla siebie miejscu, a do towarzyszy Ci ca kiem przystojny m czyzna Czujesz si g upio, bo prawie nic nie pami tasz z poprzedniego wieczoru, a on do tego proponuje wsp lne niadanie Oczywi cie nie chcesz si w to anga owa , dlatego uciekasz z jego mieszkania Los jednak chce, aby cie zn w si spotkali Przyznaj , ta ksi ka zaczyna i ko czy si ma o zaskakuj co, ale i tak zas uguje na uwag Moje uzasadnienie jest proste To pozycja z w tkiem kulinarnym Rozbudza ona apetyt i zmys y Mi o , kuchnia i podr e to bowiem po czenie idealne Pomimo nieco irytuj cej g wnej bohaterki i scen seksu nie wnosz cych nic do tej historii, jest to m dra opowie Da si z niej wyci gn pewne wnioski, a miejscami nie jest wcale tak oczywista jakby my z pocz tku zak adali To taka lekka historia do wci gni cia w jeden wiecz r Przeniesie nas do Berlina oraz na ciep e, w oskie wybrze e Poka e neapolita sk kuchni i zakamarki, kt re zapragn am zobaczy na w asne oczy Moja podr nicza lista powi kszy a si bowiem o malutkie Nocelle, kt rego wcze niej nie zna am Moja ocena


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *